ŠTO JE OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA ILI GDPR?

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka  – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR izravno će se primjenjivati u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine.  Ista predstavlja bitan napredak u području zaštite osobnih podata

Detaljnije:  https://azop.hr/info-servis/detaljnije/vodic-kroz-opcu-uredbu-o-zastiti-podataka

  

                                                                                                         POLITIKA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Centar za autizam Split

  – je „voditelj obrade“ osobnih podataka u skladu s Općom uredbom (EU) o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br.42/18., dalje u tekstu: Škola).

Škola u okviru svoje odgojno-obrazovne djelatnosti obrađuje osobne podatke :

učenika, odraslih polaznika, roditelja učenika, odnosno nositelja roditeljske odgovornosti , zaposlenika škole i kandidata za zasnivanje radnog odnosa, osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, članova školskog odbora, vanjskih suradnika Škole te ostalih osoba koji se nađu u prostorijama škole ili na neki drugi način u smislu Opće uredbe (EU) o zaštiti podataka imaju status ispitanika.

 -U obradi osobnih podataka Škola osobitu pažnju posvećuje osiguranju privatnosti i zaštiti njihovih osobnih podataka na način da se obrađuju samo oni osobni podaci koji su nužni za svrhu obrade te da isti nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinaca.

-Ovom politikom o zaštiti privatnosti Škola ispitanicima pruža informaciju o svrsi i pravnoj osnovi obrade njihovih osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka, razdobljima u kojima će osobni podaci biti pohranjeni i njihovim pravima.

Tko smo mi?

 Osnivač: Grad Split

 Centar za autizam Split, Ivana Rendića 6, osnovan je 1997. kao podružnica Centra za autizam Zagreb.  Osnovna djelatnost Centra je odgoj, obrazovanje, rehabilitacija i skrb za osobe s poremećajima autističnog spektra. U doba osnivanja Centar za autizam Split imao je 7 polaznika i dvije odgojno obrazovne skupine. Danas, školske godine 2019./20. skrbimo o 72 polaznika (48 učenika u dobi 7-21 godine i 24 odraslih u dobi iznad 21 god.) u 15 odgojno-obrazovnih skupina, .

Škola je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 060360925, osobni identifikacijski broj (OIB): 91941725029.

 Kontaktni podaci škole:

 TELEFON:  021/384 135

ADRESA: Ivana Rendića 6, 21000 Split

E-MAIL:  info@cza-split.hr

WEB STRANICA:  www.cza-split.hr

 Svrha obrade osobnih podataka:

Škola osobne podatke učenika, odraslih polaznika, roditelja učenika, odnosno nositelja roditeljske odgovornosti , zaposlenika škole i kandidata za zasnivanje radnog odnosa, osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, članova školskog odbora i vanjskih suradnika

Škole obrađuje u sljedeće svrhe:

 – za potrebe provedbe postupka upisa učenika

– za potrebe provođenja odgoja i obrazovanja, rehabilitacije i skrbi za osobe s poremećajima autističnog spektra, i u sklopu navedenog predviđenih programa škole

 – za potrebe vođenja propisanih dokumentacija i evidencija

 -za potrebe provedbe natječaja, zasnivanja i prestanka radnog odnosa, kao i za potrebe ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa

 -za potrebe sklapanja i izvršenja ugovora, te realizacije prava i obveza na temelju ugovora s vanjskim suradnicima škole.

 Pravna osnova obrade:      

 Škola osobne podatke učenika, odraslih polaznika, roditelja učenika, odnosno nositelja roditeljske odgovornosti,  zaposlenika škole i kandidata za zasnivanje radnog odnosa, osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, članova školskog odbora i vanjskih suradnika Škole obrađuje na osnovi :

 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, Zakona o radu, Zakona o računovodstvu, Zakona o ustanovama, Zakona o mirovinskom osiguranju, Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, Programu odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja učenika  s autističnim poremećajima, te na osnovi  svih ostalih propisa i pravilnika koje je Škola na temelju svojih zakonskih i pravnih obveza dužna provoditi, te na osnovi sklapanja i izvršavanja ugovora u kojem je ispitanik jedna od strana.

 Za obradu osobnih podataka u prethodno navedene svrhe nije nužna izričita suglasnost ispitanika.

 -Podnošenjem zahtjeva za upis u odgojno-obrazovni program škole , te prijavom na natječaj za zasnivanje radnog odnosa smatra se da je ispitanik dao svoju suglasnost za obradu osobnih podataka.

-Škola  će za obradu osobnih podataka tražiti  suglasnost/privolu  ispitanika samo u onim slučajevima kada ne postoji neka druga pravna osnova za obradu podataka (npr. Za javnu objavu imena i prezimena učenika, za fotografiranje i snimanje , za objavu fotografija učenika na web stranici Škole i dr.). Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući danu privolu. -Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade prije povlačenja.

-Ukoliko je pružanje osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza, te ukoliko je ispitanik dužan pružiti te podatke, Škola će ispitanika upoznati s posljedicama nepružanja traženih podataka.(Npr. ukoliko je zakonska obveza škole da prilikom upisa učenika prikupi neki podatak, a učenik ne želi pružiti taj podatak, Škola će izvjestiti učenika da u slučaju uskrate traženog podatka neće moći izvršiti upis.)

 Korištenje kolačića (cookies)

 na službenim internetskim stranicama Školekoriste se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu.

  • kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega.
  • na našim stranicma koriste se tehnički kolačići (obavezni kolačići, ne mogu se isključiti)koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta.

 Primatelji osobnih podataka:

 Škola osobne podatke ispitanika otkriva drugim pravnim i fizičkim osobama (primateljima) kada se radi o izvršavanju  zakonske obveze škole te se po toj osnovi osobni podaci dostavljaju osnivaču, nadležnom ministarstvu, prosvjetnoj inspekciji, lokalnoj i područnoj upravi i samoupravi i dr. temeljem njihovog zahtjeva.

 Vremensko trajanje čuvanja i obrade osobnih podataka:

 Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje je prikupljaju osobni podaci korisnika, Škola je u pojedinim slučajevima obvezno čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi ili do prestanka svrhe u koju su prikupljeni. Protekom zakonskog roka koji obvezuje Školu na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe isti se brišu.

U slučajevima kada osnovu za prikupljanje privola korisnika, osobni podaci se čuvaju u sljedećim vremenskim razdobljima:

  1. podaci o postojećim korisnicima: za vrijeme trajanja ugovornog odnosa i 12 mjeseci nakon prestanka;
  2. podaci o potencijalnim korisnicima: 3 mjeseca;

Podaci koji se obrađuju temeljem privole korisnika mogu se brisati i prije proteka roka navedenog u ovoj Politici, u slučaju da takvo brisanje zahtijeva korisnik odnosno kada se korisnik usprotivi takvoj obradi.

 Prava ispitanika:

 Centar za autizam Split  poštuje i osigurava sljedeća prava ispitanika:

– pravo na informiranost (ispitanik ima pravo primati jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako se upotrebljavaju njegovi osobni podaci)

– pravo pristupa (ispitanik ima pravo pristupiti svojim osobnim podacima koje je učinio dostupnim Školi)

– pravo na ispravak (ispitanik ima pravo zatražiti ispravljanje osobnih podataka ako su neispravni ili nevažeći i njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni)

– pravo na brisanje / pravo na zaborav (ispitanik u određenim slučajevima ima pravo zatražiti brisanje ili uklanjanje osobnih podataka s time da se ne radi o apsolutnom pravu jer Škola može imati pravne ili legitimne osnove za zadržavanje osobnih podataka)

– pravo na prigovor (prigovor se može podnijeti izravno Školi ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka  u vidu zahtjeva za utvrđivanje povrede osobnih podataka

– pravo na povlačenje privole  za obradu podataka temeljenu na u bilo kojem trenutku, s tim da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade do trenutka povlačenja

– pravo na prenosivost podataka (ispitanik ima pravo pomicati, kopirati ili prenositi podatke iz baze Škole u drugu bazu podataka, ali samo pod uvjetom da se radi o podacima koji se obrađuju temeljem ugovora ili suglasnosti i ako se obrada provodi automatiziranim putem.)

– pravo ograničenja (ispitanik ima pravo zatražiti ograničenje obrade podataka)

Izvori  podataka

 Škola osobne podatke prikuplja izravno od ispitanika , odnosno njihovih  zakonskih zastupnika , javnih registara te od trećih osoba (npr. druge škole).

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka:

 Svi ispitanici koji imaju pitanja ili nedoumice o tome kako se postupa s njihovim osobnim podacima i kako ih se upotrebljava ili bi htjeli ostvariti prethodno navedena prava, mogu se obratiti službeniku za zaštitu podataka Centra za autizam Split  putem mail adrese:

                                   tajnistvo@cza-split.hr

Obrazac zahtjeva ispitanika