Centar za autizam Split

Centar za autizam Split osnovan je 1997. kao podružnica Centra za autizam Zagreb. Osnovna djelatnost Centra je odgoj, obrazovanje, rehabilitacija i skrb za osobe s poremećajima autističnog spektra. U doba osnivanja Centar za autizam Split imao je 7 polaznika i dvije odgojno obrazovne skupine. Danas, školske godine 2016./17., skrbimo o 54 polaznika (40 učenika u dobi 7-21 godine i 14 odraslih u dobi iznad 21 god.) u 10 odgojno-obrazovnih skupina, 2 skupine radnih aktivnosti i 5 skupina PSP.

Posebni osnovnoškolski program

Program odgojno obrazovnih skupina (7 – 15 godina) temelji se na Programu odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja učenika s autističnim poremećajima (Zagreb 1997). Program obuhvaća sljedeća odgojno obrazovna područja: komunikacija, socijalizacija, briga o sebi, psihomotorika, radni odgoj, učenik i njegova okolina, tjelesna i zdravstvena kultura te razvoj kreativnosti (likovna i glazbena kultura).

Program radnog osposobljavanja

Program radnog osposobljavanja (15 – 21 g.) temelji se na Programu odgoja i osnovnog školovanja učenika s autističnim poremećajima (Zagreb, 1997). Program obuhvaća sljedeća odgojno obrazovna područja: radno osposobljavanje, komunikacija, briga o sebi, socijalizacija, učenik i radna okolina, tjelesno-zdravstvena kultura i organizirano provođenje slobodnog vremena.