ŠTO JE OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA ILI GDPR?

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka  – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR izravno će se primjenjivati u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine.  Ista predstavlja bitan napredak u području zaštite osobnih podata

Detaljnije:  https://azop.hr/info-servis/detaljnije/vodic-kroz-opcu-uredbu-o-zastiti-podataka

  

KONTAKT SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

E-mail: savjetovanje@administrator-savjetnik.hr

Mob: 0994589009

 

POLITIKA PRIVATNOSTI

 

CENTAR ZA AUTIZAM SPLIT

je „voditelj obrade“ osobnih podataka u skladu s Općom uredbom (EU) o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br.42/18., dalje u tekstu: Škola).

Djelatnost: odgoj, obrazovanje, rehabilitacija i skrb za osobe s poremećajima autističnog spektra.

Adresa sjedišta: Rendićeva 6, 21000 Split

Registracijski broj (Trgovački sud u Splitu): 060360925

Oib: 91941725029

Telefon: 021/384 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Email:  info@cza-split.hr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Web stranica: www.cza-split.hr

Pravo na privatnost i pravo na zaštitu osobnih podataka temeljna su ljudska su prava. Mi u Centru za autizam brinemo za privatnost pojedinaca čije osobne podatke obrađujemo .Naša je dužnost i obveza da s osobnim podacima ispitanika postupamo odgovorno i savjesno, uz puno poštivanje načela obrade osobnih podataka kao i ostalih odredaba Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

U okviru svoje odgojno-obrazovne djelatnosti Škola obrađuje osobne podatke učenika i njihovih roditelja/skrbnika (u nastavku roditelji) ,odraslih polaznika, zaposlenika i kandidata za zasnivanje radnog odnosa, članova školskog odbora, vanjskih suradnika Škole te ostalih osoba koji se nađu u prostorijama škole ili se na neki drugi način u smislu Opće uredbe (EU) o zaštiti podataka smatraju ispitanicima.

Ovom Politikom privatnosti Škola ispitanicima pruža informacije o svrhama i pravnim osnovama obrade osobnih podataka, kategorijama ispitanika i osobnih podataka koje obrađuje, kategorijama primatelja kojima osobne podatke dostavlja, sigurnosnim mjerama kojima štiti osobne podatke, razdobljima na kojima će osobni podaci biti pohranjeni, te pravima koja ispitanici mogu ostvariti.

 

PRAVNA OSNOVA I SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

1.) Obrada osobnih podataka na temelju pravne (zakonske) obveze u smislu članka 6. stavak 1. točke c) Opće uredbe                                                                                                                                                                         2.) Obrada osobnih podataka na temelju nužnosti za sklapanje i izvršavanje ugovora u smislu članka 6. stavak. 1. točke b) Opće uredbe                                                                                                                                                                                                       3.) Obrada osobnih podataka na temelju legitimnog interesa škole u smislu članka 6. stavak 1. točke f) Opće uredbe                                                                                                                                                                                   4.) Obrada osobnih podataka na temelju privole/suglasnosti u smislu članka 6. stavak 1. točke a) Opće uredbe                                                 5.)  Obrada osobnih podataka na temelju nužnosti za izvršavanje zadaće u javnom interesu ili izvršavanja službenih ovlasti voditelja obrade u smislu članka 6. stavak 1. točke e) Opće uredbe

 

1.) Obrada osobnih podataka na temelju pravne (zakonske) obveze u smislu članka 6. stavak 1. točke c) Opće uredbe

 

Škola većinu osobnih podataka učenika i njihovih roditelja, odraslih polaznika, zaposlenika, kandidata za zasnivanje radnog odnosa i članova školskog odbora obrađuje na temelju pravne (zakonske) obveze.

U tim slučajevima, zakonom ili dr. propisom utemeljenim na zakonu (pravilnici itd.) jasno je propisana obveza Škole koja se odnosi na obradu osobnih podataka, te je takva obrada nužna radi poštivanja pravnih obveza Škole

Škola je obvezna prikupiti a ispitanik je obvezan dostaviti tražene podatke koji se obrađuju temeljem pravne/zakonske obveze.

 

Kako bi dodatno pojasnili ovu zakonsku osnovu za obradu osobnih podataka, u nastavku ćemo navesti primjere obrade za pojedine kategorije ispitanika:

 

 

A) Obrada osobnih podataka učenika i njihovih roditelja

Škola osobne podatke učenika i njihovih roditelja obrađuje na temelju obveza koje proizlaze iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u zakonom određene svrhe.

Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama propisano je kako se u školama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog polugodišta, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika i spomenica škole).

Nadalje, Pravilnikom o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama koji je donesen na temelju navedenog Zakona propisano je koje sve osobne podatke određene evidencije i dokumentacije moraju sadržavati.

Dakle, ovdje se radi o osobnim podacima učenika i roditelja koje je Škola u svrhu vođenja navedenih evidencija obvezna obrađivati, te ih je roditelj obvezan dostaviti Školi. U ovom slučaju roditelj ne može odbiti dostaviti tražene podatke.

 

 

B) Obrada osobnih podataka zaposlenika

Škola osobne podatke zaposlenika obrađuje na temelju obveza koje proizlaze iz Zakona o radu, te ostalih propisa kojima se propisuje postupanje s osobnim podacima zaposlenika (Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o porezu na dohodak, Kolektivni ugovor, Pravilnik o radu…itd.)

Zakonom o radu  kao posebnim zakonom propisana su prava i obveze zaposlenika i poslodavca. Zakonom o radu propisano je da se osobni podaci radnika smiju prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo ako je to određeno tim ili drugim zakonom ili ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa, odnosno u vezi s radnim odnosom. Također je propisano da osobne podatke radnika smije prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo poslodavac ili osoba koju za to posebno opunomoći poslodavac.

 

-Zasnivanjem radnog odnosa stvaraju se određena prava i obveze koje se tiču Škole i zaposlenika. Njihovo ispunjenje započinje zaključivanjem ugovora o radu koji nužno uključuje obradu osobnih podataka zaposlenika.

Škola je obvezna u svrhu ostvarivanja prava te ispunjenja zakonski propisanih obveza prikupiti propisanu dokumentaciju o radniku kako bi se nedvojbeno utvrdio identitet i vjerodostojnost osobnih podataka, ali i ispunila obveza dokazivanja identiteta i relevantnosti osobnih podataka prema drugim tijelima (različitim inspektoratima, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Poreznoj upravi, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i dr.).

Također na temelju Zakona o radu donesen je Pravilnik  o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, koji propisuje koje sve osobne podatke Škola mora prikupljati u svrhu vođenja evidencije o radnicima. Na temelju tog Pravilnika Škola evidenciju o radnicima počinje voditi datumom početka rada i ažurno je vodi do prestanka rada zaposlenika kod poslodavca te istu čuva najmanje šest godina od dana prestanka njihovog rada. Također, Pravilnikom je  regulirano da je svaku promjenu podataka zaposlenik dužan prijaviti Školi odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

 

-Dakle kad se radi o osobnim podacima koji su taksativno nabrojani u Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, zaposlenik je iste obvezan dostaviti te ih je škola u navedene svrhe obvezna obrađivati.

 

 

C) Obrada osobnih podataka kandidata koji sudjeluju u natječaju za zasnivanje radnog odnosa

Škola osobne podatke kandidata koji sudjeluju u natječaju za zasnivanje radnog odnosa obrađuje na temelju obveza koje proizlaze iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te ostalih propisa kojima se regulira natječajna procedura.

Škola osobne podatke kandidata prikuplja i obrađuje u svrhu provedbe natječaja i utvrđivanja uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, odnosno postojanja zapreka za zasnivanje radnog odnosa.

 

Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisani su uvjeti i prepreke za zasnivanje radnog odnosa.

Škola je obvezna utvrditi ispunjava li kandidat propisane uvjete, odnosno postoje li zapreke za zasnivanje radnog odnosa, te će u tu svrhu od kandidata prikupiti potrebnu dokumentaciju koja sadrži osobne podatke. Tako će na primjer Škola od kandidata tražiti da dostavi dokaz o završenom stupnju obrazovanja, ili dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i slično.

Također, na temelju obveze iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ,Škola je donijela Pravilnik o zapošljavanju kojim se utvrđuje način i postupak zapošljavanja, te procjena i vrednovanje kandidata.

Navedenim Pravilnikom propisan je sadržaj natječaja, koji u sebi sadrži i uvjete koje kandidati moraju ispuniti. Nadalje Pravilnikom je propisano da se u prijavi navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e- mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Uz prijavu se prilažu životopis i dokazi o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja.

 

Natječajna procedura, uvjeti koje kandidati moraju zadovoljavati te dokumentacija i podaci koje trebaju dostaviti regulirani su Pravilnikom o zapošljavanju Škole, donesenim na temelju Zakona.

Ukoliko žele sudjelovati u natječaju, kandidati su propisanu dokumentaciju i osobne podatke obvezni dostaviti Školi. Ukoliko kandidati odbiju dostaviti tražene podatke i dokumentaciju, njihova se prijava neće razmatrati te neće moći sudjelovati u natječaju.

 

-Iz ovoga jasno vidimo kako privola kao pravna osnova za obradu osobnih podataka prilikom zapošljavanja ne može biti primjenjiva (greška na koju nailazimo kod mnogih škola). Naime, bez stvarnog istinskog izbora nema ni valjane privole, a budući da je dostava osobnih podataka obvezna kako bi se proveo natječaj i utvrdili propisani uvjeti, kandidat nema slobodu izbora, odnosno ne može samovoljno odlučiti želi li određene podatke i dokumentaciju dostaviti ili ne, bez trpljenja negativnih posljedica (nemogućnost sudjelovanja u natječajnoj proceduri)

 

 

D) Obrada osobnih podataka članova Školskog odbora

Škola obrađuje osobne podatke članova Školskog odbora na temelju zakonske obveze koja proizlazi iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te ostalih važećih propisa.

Na primjer,

Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisani su uvjeti i zapreke za imenovanje članova Školskog odbora. Škola će u svrhu provjere i utvrđivanja istih od članova tražiti dokumentaciju kojom će utvrditi ispunjava li član uvjet te postoje li zapreke za obnašanje dužnosti (npr. dostava potvrde o nekažnjavanju, dostava diplome itd. )

Škola će koristiti kontakt podatke članova za potrebe poziva na sjednicu i dostave dnevnog reda sjednice.

Za potrebu isplate naknade članovima, Škola će prikupiti podatke o banci i bankovnom računu za isplatu.  

 

 

2.) Obrada osobnih podataka na temelju nužnosti za sklapanje i izvršavanje ugovora u smislu članka 6. stavak. 1. točke b) Opće uredbe

 

Ukoliko sklapanje ugovora s vanjskim suradnicima nije regulirano Zakonom o javnoj nabavi, tj. ukoliko se radi o nabavi manje vrijednosti ispod pragova za javnu i jednostavnu nabavu, pravni temelj za obradu nije pravna obveza škole već pravnu osnovu nalazimo u čl. 6. st.1. točka c) Uredbe – Obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora.

Škola će obrađivati samo one podatke koji su nužni za ishođenje ponuda, provjeru ispunjavanja uvjeta na strani vanjskih suradnika, te sklapanje i izvršavanje ugovora.

Na primjer, škola će tražiti od vanjskih suradnika podatke i dokumentaciju o stručnoj spremi ukoliko je ista uvjet za pružanje usluge koja je predmet sklapanja ugovora, podatke o banci i broju računa u svrhu isplate naknade, podatke o identitetu koji čine nužni sastojak ugovora itd..

-Osobni podaci koji su nužni za sklapanje i izvršavanje određenog ugovora su obvezni i suradnici ih moraju dostaviti školi, u protivnom neće doći do sklapanja ugovora.

 

3.) Obrada osobnih podataka na temelju legitimnog interesa škole u smislu članka 6. stavak 1. točke f) Opće uredbe

 

Videonadzor

 

-Škola koristi sustav videonadzora na temelju legitimnog interesa, a u svrhu zaštite osoba i imovine.

-Sustavom videonadzora obuhvaćen je ulaz i unutarnji prostor Škole. Sustavom videonadzora nisu obuhvaćene učionice, radne prostorije, prostorije za odmor, osobnu higijenu i presvlačenje.

-Na ulasku u perimetar snimanja Škola će istaknuti obavijest da je objekt pod videonadzorom, Na toj obavijesti nalaze se podaci o voditelju obrade, svrha obrade, vrijeme čuvanja snimki i kontakt putem kojeg ispitanici mogu ostvariti svoja prava.

-Škola će po potrebi nadležnim tijelima kao što su policija i sud omogućiti uvid u videozapise ukoliko je to nužno za provođenje istraga i postupaka temeljem posebnih propisa.

Snimke dobivene putem sustava videonadzora čuvaju se najviše šest mjeseci, a po potrebi i duže ako služe kao dokaz u sudskom, upravnom ili drugom postupku.

 

Objava na službenoj web stranici

 

-Škola grupne fotografije i videozapise na kojima se nalaze učenici, zaposlenici, roditelji učenika i dr. ispitanici objavljuje na službenim stranicama Škole na temelju legitimnog interesa, a u svrhu promidžbe škole i njenih odgojno-obrazovnih programa.

Važno je istaknuti da se u ovom slučaju radi o fotografijama i videozapisima nastalim na priredbama i aktivnostima koje su predviđene školskim kurikulumom, te da se ne radi o izdvojenim pojedinačnim fotografijama u kojima se pojedinci ciljano izdvajaju iz mase.

 

-Ovim putem želimo obavijestiti roditelje i učenike, zaposlenike te sve ostale osobe koje namjeravaju prisustvovati navedenim priredbama i aktivnostima Škole, da će se navedene priredbe snimati i fotografirati u svrhu promidžbe škole i njenih odgojno-obrazovnih programa.

 

-Važno je naglasiti da se Škola poziva na legitimni interes kao pravnu osnovu za obradu u onim situacijama kada na to prema važećim propisima ima pravo, ali ne i obvezu (kao što je to slučaj u situacijama kada je pravna osnova poštivanje pravnih obveza voditelja obrade). Dakle Škola u takvim situacijama „može“, ali nije „obvezna“ vršiti obradu. Na primjer, Zakon o zaštiti na radu i Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka predviđaju mogućnost obrade putem videonadzornog sustava, dakle tim odredbama nije propisana obveza postavljanja videonadzora, već mogućnost, svrha i uvjeti korištenja istog. Na voditelju obrade je da u svakom pojedinačnom slučaju provede test razmjernosti kako bi utvrdio prevladava li legitimni interes za zaštitom osoba i imovine putem videonadzora nad zaštitom privatnosti ispitanika, te da na temelju toga odluči postoji li za namjeravanu obradu valjana pravna osnova, tj legitimni interes.

 

Pravo na prigovor

 

Ispitanik može u svakom trenutku na temelju svoje posebne situacije uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega a koje Škola obrađuje temeljem legitimnog interesa. Prigovor mora biti obrazložen.                 

Nakon što ispitanik uloži prigovor Škola će prestati obrađivati njegove osobne podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika koji je uložio prigovor, ili je pak obrada nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

 

 

4.) Obrada osobnih podataka na temelju privole/suglasnosti u smislu članka 6. stavak 1. točke a) Opće uredbe

 

Škola obrađuje osobne podatke na temelju privole/suglasnosti u onim situacijama kada ne postoji druga valjana pravna osnova za obradu.

Za svaku takvu obradu Škola će zatražiti privolu ispitanika. Privola se može dati za samo jednu prigodu, no također je moguće dati privolu za obradu koja se ponavlja.

Na primjer, Škola će od roditelja učenika zatražiti privolu za objavu fotografija, i radova njihove djece/učenika na službenoj web stranici koja će vrijediti od dana potpisivanja sve do završetka školovanja, odnosno do trenutka opoziva. Dakle roditelj može u svakom trenutku opozvati danu privolu. Kada roditelj opozove privolu Škola će prestati objavljivati fotografije i radove njegova djeteta/učenika.

Osim privole koja će vrijediti određeni period kako je navedeno ranije, privolu je moguće dati i za pojedinačne prigode, na primjer za objavu fotografija sa točno određene manifestacije, natjecanja i slično.

Škola će od kandidata koji sudjeluju u natječaju za zasnivanje radnog odnosa zatražiti privolu ukoliko želi koristiti njihovu dokumentaciju i podatke u svrhu kontaktiranja ukoliko se ukaže potreba za novim zapošljavanjem.

 

 

5.) Obrada osobnih podataka na temelju nužnosti za izvršavanje zadaće u javnom interesu ili izvršavanja službenih ovlasti voditelja obrade u smislu članka 6. stavak 1. točke e) Opće uredbe

 

Škola će obrađivati osobne podatke u situacijama kada je takva obrada nužna za izvršavanje zadatka koji se provodi u javnom interesu ili je pak nužna za izvršavanje javne ovlasti.                                                                                                                                           

-Škola obrađuje osobne podatke na temelju nužnosti izvršavanja službene ovlasti u situacijama kada u svezi s poslovima koje obavlja na temelju javnih ovlasti (čl.3.st.2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu učenika, roditelja ili skrbnika učenika ili dr. fizičke osobe primjenjujući Zakon o općem upravnom postupku, ali i u svim drugi slučajevima kada obavlja navedene poslove, a obrada je nužna za obavljanje određenog posla. Na primjer: kada je dostava određene dokumentacije, odnosno dokaza kao i saslušanje svjedoka nužno kako bi se riješila upravna stvar, a škola ne posjeduje te podatke, od ispitanika će zahtijevati da dostavi tražene podatke. Obrada u ovu svrhu također je predviđena zakonom, ali za razliku od pravne/zakonske obveze kao pravne osnove, zakonom nisu izričito određena sredstva i svrha obrade.   

 

-Kao primjer obrade koja se provodi u javnom interesu možemo navesti obradu osobnih podataka o zdravlju učenika i zaposlenika u kontekstu situacije uzrokovane epidemijom virusa Covid-19, u svrhu pridržavanja mjera zdravstvene zaštite.

 

-Dobar primjer obrade koja se provodi u javnom interesu ili pri izvršavanju službene ovlasti je suradnja i razmjena informacija koja se odvija na razini škola-liječnik školske medicine( zavod za javno zdravstvo) u svrhu preventivne medicinske zaštite djece i zaposlenika škole.

 

Pravo na prigovor

 

Ispitanik može u svakom trenutku na temelju svoje posebne situacije uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, a koje Škola obrađuje na temelju nužnosti za izvršavanje zadaće u javnom interesu ili izvršavanja službenih ovlasti voditelja obrade u smislu članka 6. stavak 1. točke e) Opće uredbe.

Prigovor mora biti obrazložen. Nakon što ispitanik uloži prigovor Škola će prestati obrađivati njegove osobne podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika koji je uložio prigovor, ili je pak obrada nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

 

WEB STRANICA

Na službenoj web stranici  Škole koriste se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu. Kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega. Na našim stranicama koriste se tehnički kolačići (obavezni kolačići, ne mogu se isključiti) koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta.

Službena web stranica škole ne prikuplja bilo koji od vaših osobnih podataka unutar kolačića.

 

DAVANJE OSOBNIH PODATAKA

U određenim okolnostima Škola ima pravnu obvezu proslijediti osobne podatke drugim pravnim i fizičkim osobama (primateljima). Škola po toj osnovi osobne podatke može dostaviti osnivaču, nadležnom ministarstvu, prosvjetnoj inspekciji, lokalnoj i područnoj upravi i samoupravi te drugoj školi temeljem njihovog zahtjeva, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Poreznoj upravi, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i dr.

-Škola će po potrebi nadležnim tijelima kao što su policija i sud omogućiti uvid u videozapise ukoliko je to nužno za provođenje istraga i postupaka temeljem posebnih propisa.

 

Škola osobne podatke može proslijediti pružateljima usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade. S navedenim izvršiteljima obrade škola sklapa ugovore u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti bez naloga škole obrađivati proslijeđene osobne podatke niti ih dostavljati trećim stranama.

 

VREMENSKO TRAJANJE OBRADE I ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje se prikupljaju osobni podaci, u pojedinim slučajevima Škola je obvezna čuvati osobne podatke onoliko dugo koliko za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi.

Ukoliko vrijeme čuvanja nije propisano osobni podaci će se čuvati do prestanka svrhe u koju su prikupljeni.

Protekom zakonskog roka koji nas obvezuje na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe za koju su osobni podaci prikupljeni, škola će osobne podatke obrisati.

Škola kao stvaratelj arhivskoga i registraturnog (dokumentarnog) gradiva osobne podatke ispitanika pohranjuje na dulja razdoblja. Rokovi čuvanja osobnih podataka propisani su Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Škole.

 

PRAVA ISPITANIKA

 

Škola poštuje i osigurava sljedeća prava ispitanika

1.) Pravo na dobivanje informacija o obradi osobnih podataka                                                                                                                              2.) Pravo pristupa osobnim podacima                                                                                                                                                                  3.) Pravo na ispravak i/ili dopunu osobnih podataka                                                                                                                                                4.) Pravo na prigovor na obradu osobnih podataka                                                                                                                                               5.) Pravo na povlačenje privole                                                                                                                                                                              6.) Pravo na brisanje                                                                                                                                                                                           7.) Pravo na prenosivost                                                                                                                                                                                      8.) Pravo na ograničenje obrade

1.) Pravo na dobivanje informacija o obradi osobnih podataka

Ispitanici imaju od škole pravo ishoditi jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako se upotrebljavaju njihovi osobni podaci.

 

2.) Pravo pristupa osobnim podacima

Ispitanici imaju pravo pristupiti svojim osobnim podacima koje škola obrađuje, te u skladu s tim mogu zatražiti detaljne informacije, osobito o svrsi obrade, o vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima i kategorijama primatelja kao i razdoblju na koje će osobni podaci biti pohranjeni.

Ovo se pravo može ograničiti samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom pod uvjetom da se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

 

3.) Pravo na ispravak i/ili dopunu osobnih podataka

Ispitanici imaju pravo zatražiti ispravljanje osobnih podataka ako su neispravni ili nevažeći, kao i njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni. U zahtjevu je potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.

 

4.) Pravo na prigovor na obradu osobnih podataka

Ispitanici imaju pravo podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka koja je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili izvršavanje službenih ovlasti voditelja obrade, ili se pak temelji na legitimnom interesu.

Ispitanici mogu prigovor podnijeti ukoliko smatraju da u tim slučajevima njihovi interesi i temeljna prava na zaštitu osobnih podataka imaju prioritet nad legitimnim interesom ili javnim interesom odnosno službenom ovlasti, ovisno o osnovi za obradu protiv koje se podnosi prigovor.

 

5.) Pravo na povlačenje privole

Ako se obrada osobnih podataka ispitanika temelji na danoj privoli, danu privolu je u bilo kojem trenutku moguće povući. Nakon povlačenja privole škola će prestat s daljnjom obradom, te će osobne podatke prikupljene temeljem privole izbrisati. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade do trenutka povlačenja.

 

6.) Pravo na brisanje

Ispitanici imaju od škole pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njih odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

-ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koju su prikupljeni

-ako se obrada temelji na privoli, a koja je naknadno povučena

-ako je ispitanik uložio prigovor na obradu osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu voditelja obrade te se utvrdi da potreba za zaštitom prava i slobode ispitanika nadjačava legitimni interes

-ako su osobni podaci nezakonito obrađeni

-ako se osobni podaci moraju brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili zakonskih propisa RH.

 

7.) Pravo na prenosivost

Ispitanici imaju pravo na prijenos osobnih podataka koji se na njih odnose, iz baze podataka Škole direktno u bazu podataka drugog voditelja obrade(npr. nekog drugog tijela javne vlasti), ali samo pod uvjetom da se radi o podacima koji se obrađuju temeljem ugovora ili suglasnosti i ako se obrada provodi automatiziranim putem.

8.) Pravo na ograničenje obrade

Ispitanici imaju pravo tražiti ograničenje obrade osobnih podataka ako:

-osporavaju njihovu točnost

-ako je obrada nezakonita, a ispitanik se protivi brisanju, te umjesto brisanja traži ograničenje

-ako Škola više ne treba osobne podatke, te ih želi izbrisati, ali ih ispitanik zatraži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva

-ako ispitanik uloži prigovor na obradu osobnih podataka

 

 

NAČIN OSTVARIVANJA NAVEDENIH PRAVA

                                                                                                                                                         

Ispitanici koji žele ostvariti neko od gore navedenih prava to mogu učiniti slanjem zahtjeva za ostvarivanje prava koji se dostavlja školi. Na službenoj web stranici objavit će se obrazac za ostvarivanje prava kako bi se ispitanicima olakšalo slanje zahtjeva.

U zahtjevu se moraju navesti traženi podaci kako bi se provjerio identitet podnositelja, te mora biti vlastoručno potpisan.

Škola će pisanim putem odgovoriti na razumljive i potpune zahtjeve najkasnije u roku od 30 dana od primitka zahtjeva. Ukoliko je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv škola će zatražiti  dodatne informacije, te će u slučaju odbijanja zahtjeva to obrazložiti pisanim putem. Po neutemeljenim i pretjeranim zahtjevima  škola neće postupati, a o razlozima će ispitanika obavijestiti pisanim putem

 

 

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UTVRĐIVANJE POVREDE PRAVA

Ispitanici koji smatraju da im je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka mogu podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava koji se podnosi Agenciji za zaštitu osobnih podataka

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP)

Selska cesta 136
HR – 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 4609 000
Fax: +385 1 4609 099
e-mail:  azop@azop.hr

 

IZVORI OSOBNIH PODATAKA

Škola osobne podatke prikuplja izravno od ispitanika , odnosno njihovih  zakonskih zastupnika , javnih registara i trećih osoba (npr. druge škole, tijela državne uprave itd.), te na dr. prikladan način.

 

SIGURNOST OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Škola osobne podatke prikuplja i obrađuje na način kojim se omogućava učinkovita primjena načela zaštite osobnih podataka i to smanjenje količine podataka, smanjenje opsega obrade, ograničenje razdoblja pohrane i  dostupnosti osobnih podataka. Škola  poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako ne bi došlo do slučajnog ili nezakonito uništenje, gubitka, izmjene, neovlaštenog korištenje, otkrivanja, uvida ili pristupa osobnim podacima.

-Osobito se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u obradi osobnih podataka. Osobe koje obrađuju osobne podatke u računalu imaju lozinku za ulaz, osobni podaci u papirnatom obliku čuvaju se u zatvorenim ormarima pod ključem koji se nalazi kod ovlaštene osobe. Osigurana je sigurnosna kopija osobnih podataka te je ista pohranjena u ormarić pod ključem koji se nalazi kod ovlaštene osobe. Svi zaposlenici škole obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti. Ravnatelj škole, kao i svi zaposlenici dužni su čuvati sve osobne i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti. Navedena obveza traje i nakon prestanka obnašanja dužnosti ravnatelja, odnosno prestanka radnog odnosa zaposlenika.

 

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Svi ispitanici koji imaju pitanja ili nedoumice o tome kako se postupa s njihovim osobnim podacima i kako ih se upotrebljava ili bi htjeli ostvariti prethodno navedena prava, mogu se obratiti našem službeniku za zaštitu osobnih podataka putem email adrese: savjetovanje@administrator-savjetnik.hr  ili na kontakt broj: 099/458 9009.

 

IZMJENE I DOPUNE POLITIKE PRIVATNOSTI

Škola će ovu Politiku privatnosti redovito ažurirati i unaprjeđivati kako bi ista bila točna i ažurna te zadržava pravo promjene sadržaja iste ukoliko smatra da je to nužno.  Međutim, prava ispitanika koja proizlaze iz ove Politike privatnosti ili iz odgovarajućih zakonskih propisa neće se ograničavati. Ukoliko dođe do promjene Politike privatnosti, škola će ispitanike o tome pravovremeno obavijestiti.                                                                                                       .