ŠTO JE OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA ILI GDPR?

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka  – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR izravno će se primjenjivati u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine.  Ista predstavlja bitan napredak u području zaštite osobnih podata

Detaljnije:  https://azop.hr/info-servis/detaljnije/vodic-kroz-opcu-uredbu-o-zastiti-podataka

  

Kontakt službenika za zaštitu podataka

Email: savjetovanje@administrator-savjetnik.hr
Tel: 099 458 9009

Politika privatnosti

Centar za Autizam Split
– je „voditelj obrade“ osobnih podataka u skladu s Općom uredbom (EU) o zaštiti
podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br.42/18., dalje u
tekstu: Škola).
Pravo na privatnost i pravo na zaštitu osobnih podataka temeljna su ljudska su prava. Mi
u Centru za autizam Split brinemo za privatnost pojedinaca čije osobne podatke
obrađujemo i pohranjujemo. Naša je dužnost i obveza da s vašim osobnim podacima
postupamo odgovorno i savjesno, uz puno poštivanje načela obrade osobnih podataka
kao i ostalih odredaba Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

U okviru svoje odgojno-obrazovne djelatnosti obrađujemo osobne podatke učenika,
odraslih polaznika, roditelja učenika, odnosno nositelja roditeljske odgovornosti ,
zaposlenika škole i kandidata za zasnivanje radnog odnosa, osoba na stručnom
osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, članova školskog odbora, vanjskih
suradnika Škole te ostalih osoba koji se nađu u prostorijama škole ili na neki drugi način u
smislu Opće uredbe (EU) o zaštiti podataka imaju status ispitanika.
Ovom Politikom privatnosti pružamo vam informaciju o svrhama i pravnim osnovama
obrade osobnih podataka, kategorijama ispitanika i osobnih podataka koje obrađujemo,
kategorijama primatelja kojima osobne podatke otkrivamo, sigurnosnim mjerama
kojima štitimo vaše osobne podatke. razdobljima u kojima će osobni podaci biti
pohranjeni, te pravima koja možete ostvariti.

O školi

Centar za autizam Split, Ivana Rendića 6, osnovan je 1997. kao podružnica Centra za
autizam Zagreb.  Osnovna djelatnost Centra je odgoj, obrazovanje, rehabilitacija i skrb za
osobe s poremećajima autističnog spektra. U doba osnivanja Centar za autizam Split
imao je 7 polaznika i dvije odgojno obrazovne skupine. Danas, školske godine 2019./20.
skrbimo o 72 polaznika (48 učenika u dobi 7-21 godine i 24 odraslih u dobi iznad 21
god.) u 15 odgojno-obrazovnih skupina.
Škola je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem
subjekta upisa (MBS): 060360925, osobni identifikacijski broj (OIB): 91941725029.

Kontaktni podaci škole:
TELEFON: 021/384 135
ADRESA: Ivana Rendića 6, 21000 Split
E-MAIL: info@cza-split.hr
WEB STRANICA: www.cza-split.hr

Svrha obrade osobnih podataka
Osobne podatke učenika, odraslih polaznika, roditelja učenika, odnosno nositelja
roditeljske odgovornosti , zaposlenika škole i kandidata za zasnivanje radnog odnosa,
osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, članova
školskog odbora, vanjskih suradnika Škole te ostalih osoba koji se nađu u prostorijama
škole ili na neki drugi način u smislu Opće uredbe (EU) o zaštiti podataka imaju status
ispitanika. obrađujemo u sljedeće svrhe:
– u svrhu provedbe postupka upisa učenika i odraslih polaznika
– u svrhu provođenja odgoja i obrazovanja, rehabilitacije i skrbi za osobe s poremećajima
autističnog spektra, i u sklopu navedenog predviđenih programa škole
– u svrhu vođenja propisanih dokumentacija i evidencija
-u svrhu provedbe natječaja, zasnivanja i prestanka radnog odnosa, kao i za potrebe
ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa
-u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, te realizacije prava i obveza na temelju ugovora s
vanjskim suradnicima škole.
-u svrhu zaštite ljudi i imovine putem sustava videonadzora

Pravna osnova obrade

poštovanje pravnih obveza i izvršavanje službenih ovlasti Škole
Većinu osobnih podataka naših ispitanika prikupljamo i obrađujemo na osnovi:
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, Zakona o radu, Zakona o
računovodstvu, Zakona o ustanovama, Zakona o mirovinskom osiguranju, Pravilnika o
osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju,
Programu odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja učenika s autističnim poremećajima, te

na osnovi svih ostalih zakonskih i podzakonskih propisa koje smo na temelju svojih
zakonskih i pravnih obveza dužni provoditi
-Ukoliko je pružanje osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza, te ukoliko ste nam
dužni pružiti te podatke, upoznat ćemo vas s posljedicama nepružanja traženih
podataka (npr. ukoliko je zakonska obveza škole da prilikom upisa učenika prikupi neki
podatak, a roditelj ne želi pružiti taj podatak, Škola će obavijestiti roditelja da u slučaju
uskrate traženog podatka neće moći izvršiti upis).

obrada osobnih podataka za potrebe sklapanja ugovora
Osobne podatke vanjskih suradnika i drugih ispitanika obrađivat ćemo za potrebe
sklapanja i izvršavanja ugovora ukoliko je ispitanik jedna od strana ugovora, te ako je
obrada nužna za izvršavanje tog ugovora ili kako bi se poduzele određene radnje koje
prethode sklapanju ugovora. (npr. ugovor o djelu s vanjskim suradnicima)

obrada osobnih podataka na temelju privole/suglasnosti
Za obradu osobnih podataka od vas ćemo tražiti privolu/suglasnost samo u onim
slučajevima kada ne postoji neka druga pravna osnova za obradu podataka (npr. za
javnu objavu imena i prezimena učenika, za fotografiranje i snimanje učenika, za objavu
fotografija na web stranici Škole i u drugim sličnim situacijama). U svakom trenutku
imate pravo povući danu privolu.
Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade prije povlačenja.

obrada osobnih podataka na temelju legitimnog interesa
Škola koristi sustav videonadzora na temelju legitimnog interesa, a u svrhu zaštite ljudi i
imovine škole.
Grupne fotografije i videozapise na kojima se nalaze učenici, zaposlenici, roditelji
učenika i dr. ispitanici objavljujemo na službenim stranicama Škole. Pravna osnova za to
je legitimni interes škole (ne privola) ukoliko se radi o priredbama i aktivnostima
predviđenima školskim kurikulumom, te ukoliko se ne radi o izdvojenim pojedinačnim
fotografijama.

Osobni podaci koji se prikupljaju i obrađuju

U okviru obavljanja svoje djelatnosti prikupljamo i obrađujemo sljedeće osobne podatke
:

Osobni podaci učenika: Ime i prezime, datum i mjesto rođenja, osobni identifikacijski
broj, adresa stanovanja i prijavljeno prebivalište, državljanstvo, kontakt broj, e-mail
adresa, narodnost, samohranost roditelja, podaci o udomiteljstvu/neodgovarajućoj
roditeljskoj skrbi, podaci o specifičnim razvojnim i/ili zdravstvenim potrebama, podaci o

socijalnim i zdravstvenim prilikama obitelji, podaci o zdravstvenom statusu učenika,
podaci o odgojno-obrazovnom statusu učenika ( uspjeh, vladanje, razredno odjeljenje,
program, itd. ).
Osobni podaci odraslih polaznika: Ime i prezime, datum i mjesto rođenja, oib, adresa
stanovanja i prijavljeno prebivalište, državljanstvo, kontakt broj, e-mail adresa, specifične
razvojne i/ili zdravstvene potrebe, zdravstveni status, podaci o odgojno-obrazovnom
statusu ( uspjeh, vladanje, razredno odjeljenje, program, itd. ), podaci o prethodno
ostvarenom obrazovanju (uspjesi, svjedodžbe prethodno završenih razreda), podaci o
roditeljima.
Osobni podaci roditelja ( nositelja roditeljske odgovornosti ): Ime i prezime, datum i
mjesto rođenja, osobni identifikacijski broj, adresa stanovanja i prijavljeno prebivalište,
podaci o zaposlenju, kontakt broj, e-mail adresa, podaci o zanimanju i stručnoj spremi,
podatak o statusu invalida Domovinskog rata, podatak o prijavi na Hrvatski zavod za
mirovinsko osiguranje, presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u
zajedničkom kućanstvu, samohranost roditelja, udomiteljstvo/neodgovarajuća roditeljska
skrb, pravo na doplatak za djecu, podaci o socijalnim i zdravstvenim prilikama obitelji,
podaci o zdravstvenom statusu.
Osobni podaci radnika (zaposlenika): Ime i prezime radnika, djece, supružnika i ostalih
članova zajedničkog kućanstva, osobni identifikacijski broj (OIB) navedenih osoba , spol
radnika, mjesto, dan, mjesec i godina rođenja radnika, djece, supružnika i ostalih članova
zajedničkog kućanstva, državljanstvo radnika, posjedovanje i trajanje radne dozvole, ako
je radnik stranac, prebivalište ili uobičajeno boravište radnika, djece, supružnika i ostalih
članova kućanstva(mjesto i adresa, općina, županija), završeno obrazovanje radnika i
drugi oblici stručnog osposobljavanja i usavršavanja za rad radnika (stečena školska ili
stručna sprema te određena razina visokog obrazovanja sukladno propisima o visokom
obrazovanju) te ostali oblici usavršavanja tijekom rada koje radnici koriste u svom radu,
zdravstveno stanje u vezi s prethodnim i redovitim utvrđivanjem radne sposobnosti za
obavljanje poslova i radnih zadataka kao i u vezi čl.24.Zakona o radu („Narodne
novine“93/14 i 127/17), kontakt broj, e-mail adresa, rješenje o statusu invalida,
samohranost radnika, zdravstveni status radnika i djece, članstvo u sindikatu.
Osobni podaci kandidata koji sudjeluju u natječaju za zasnivanje radnog odnosa:
Ime i prezime, osobni identifikacijski broj, jmbg, prebivalište, kontakt broj, e-mail adresa,
podaci o državljanstvu ,podaci o stručnoj spremi, podaci o nekažnjavanju, podaci o
radnom iskustvu i radnom stažu, datum i godina rođenja
Osobni podaci polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog
odnosa:
Ime i prezime polaznika, osobni identifikacijski broj, adresa prebivališta, kontakt
broj, email adresa, podaci o radnom stažu, broj tekućeg računa te podaci o banci, podaci o
državljanstvu, podaci o stručnoj spremi, podaci o nekažnjavnju, datum i mjesto rođenja.
Osobni podaci članova školskog odbora: Ime i prezime, osobni identifikacijski broj,
adresa prebivališta/boravišta, kontakt broj, email adresa, banka i broj žiro-računa .
Osobni podaci vanjskih suradnika: Ime i prezime fizičke osobe, ime i prezime i svojstvo
odgovorne osobe unutar pravne osobe, podaci o zanimanju i stručnoj spremi, oib, adresa
prebivališta, kontakt broj, email adresa, naziv banke i broj tekućeg računa

Videonadzor u školi

Sustavom videonadzora obuhvaćen je ulaz i unutarnji prostor škole. Sustavom
videonadzora nisu obuhvaćene učionice, radne prostorije, prostorije za odmor, osobnu
higijenu i presvlačenje.
Na ulasku u perimetar snimanja Škola će istaknuti obavijest da je objekt pod
videonadzorom, Na toj obavijesti nalaze se i podaci o voditelju obrade i kontakt putem
kojeg možete ostvariti svoja prava .
Videosnimke ćemo po potrebi dostaviti nadležnim tijelima kao što su policija i sud ako je
to nužno za provođenje istraga i postupaka temeljem posebnih propisa.
Snimke dobivene putem sustava videonadzora čuvat ćemo najviše šest mjeseci, a po
potrebi i duže ako služe kao dokaz u sudskom, upravnom ili drugom postupku.

Web stranica

Iako našu službenu web stranicu možete koristiti bez davanja bilo kakvih osobnih
podataka, nakon što nas kontaktirate putem našeg obrasca ili izravno putem naših e-
mail adresa, Škola prikuplja informacije o vama. Informacije koje ispunite (osobne
informacije kao što su vaše ime i prezime, adresa e-pošte) ili pošaljete izravnom e-mail
porukom obradit ćemo i pohraniti u svrhu kontaktiranja i odgovora na vaš zahtjev. Vaše
osobne podatke nećemo dijeliti s bilo kojom trećom stranom niti ćemo im dopustiti
pristup. Podaci će biti korišteni isključivo u svrhe daljnjeg kontaktiranja i odgovora na
vaš upit.
Osobe mlađe od 16 godina moraju priložiti suglasnost nositelja roditeljske odgovornosti
prije davanja osobnih podataka. Škola putem vlastite web stranice svjesno ne prikuplja
osobne podatke djece mlađe od 16 godina bez odgovarajućeg pristanka nositelja
roditeljske odgovornosti. Molimo osobe mlađe od 16 godina da nam ne šalju nikakve
osobne podatke, uključujući svoje ime, adresu, broj telefona ili email adresu e-pošte bez
pristanka svojih roditelja ili skrbnika. Škola će osobne podatke koji su prikupljeni od
strane djeteta mlađeg od 16 godina, a bez privole nositelja roditeljske odgovornosti,
odmah po saznanju bez odlaganja obrisati.
Na službenoj web stranici Škole koriste se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke
koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj
usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu. Kolačići nastaju kada preglednik
na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke
pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić
na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega. Na našim
stranicama koriste se tehnički kolačići (obavezni kolačići, ne mogu se isključiti) koji su
nužni za funkcioniranje Internet mjesta.
Službena web stranica škole ne prikuplja bilo koji od vaših osobnih podataka unutar
kolačića.

Primatelji osobnih podataka

Vaše osobne podatke po potrebi otkrivamo drugim pravnim i fizičkim osobama
(primateljima) kada se radi o izvršavanju zakonske obveze, te po toj osnovi osobne
podatke dostavljamo osnivaču, nadležnom ministarstvu, prosvjetnoj inspekciji, lokalnoj i
područnoj upravi i samoupravi te drugoj školi temeljem njihovog zahtjeva. Vaše osobne
podatke možemo otkriti i drugim pravnim i fizičkim osobama npr.
ugovornim javnim prijevoznicima učenika, organizatorima domaćinima natjecanja
učenika, itd.
Vremensko trajanje čuvanja i obrade osobnih podataka
Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje se prikupljaju osobni podaci, u pojedinim
slučajevima obvezni smo čuvati vaše osobne podatke u vremenskom trajanju, odnosno
razdoblju koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi ili do prestanka svrhe u
koju su prikupljeni. Protekom zakonskog roka koji nas obvezuje na čuvanje pojedinih
osobnih podataka ili prestankom svrhe za koju su osobni podaci prikupljeni, iste
brišemo.

Prava ispitanika

Poštujemo i osiguravamo sljedeća prava:
pravo na informiranost
Imate pravo na jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako se
upotrebljavaju vaši osobni podaci.
pravo pristupa osobnim podacima
Imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima koje obrađujemo, te u skladu s tim
možete zatražiti detaljne informacije, osobito o svrsi obrade, o vrsti osobnih podataka
koji se obrađuju, o primateljima i kategorijama primatelja kao i razdoblju na koje će vaši
osobni podaci biti pohranjeni. Ovo pravo može biti ograničeno samo u slučajevima
propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se
takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.
pravo na ispravak
Imate pravo zatražiti ispravljanje osobnih podataka ako su neispravni ili nevažeći, kao i
njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni. U zahtjevu je potrebno specificirati što
konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti
te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.

pravo na prigovor

Ako se obrada temelji na izvršavanju zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju
službenih ovlasti ili se prilikom obrade vaših osobnih podataka pozivamo na naše
legitimne interese, imate pravo podnijeti prigovor protiv takve obrade ukoliko smatrate
da u tim slučajevima vaši interesi i temeljna prava na zaštitu osobnih podataka imaju
prioritet.

pravo na povlačenje privole

Ako se obrada vaših osobnih podataka temelji na privoli koju ste nam dali, u bilo kojem
trenutku ima pravo povući danu privolu. Nakon povlačenja privole prestat ćemo s
daljnjom obradom, te ćemo osobne podatke prikupljene temeljem privole izbrisati.
Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade do trenutka povlačenja.
pravo na brisanje
Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na vas odnose ako je ispunjen
jedan od sljedećih uvjeta:
-ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili
-ako se obrada temelji na privoli koju ste nam dali, a odlučite povući danu privolu
-ako ste uložili prigovor na obradu vaših osobnih podataka koja se temelji na legitimnom
interesu voditelja obrade te, u slučaju da se utvrdi da potreba za zaštitom prava i
slobode ispitanika nadjačava legitimni interes
-ako su osobni podaci nezakonito obrađeni
-ako se osobni podaci moraju brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili
zakonskih propisa RH.

pravo na prenosivost

Imate pravo na prijenos osobnih podataka koji se na vas odnose iz baze podataka Škole
direktno u bazu podataka drugog voditelja obrade(npr. nekog drugog tijela javne vlasti),
ali samo pod uvjetom da se radi o podacima koji se obrađuju temeljem ugovora ili
suglasnosti i ako se obrada provodi automatiziranim putem.
pravo na ograničenje obrade
Imate pravo zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka ako:
-osporavate njihovu točnost
-ako je obrada nezakonita, a protivite se brisanju, te umjesto brisanja tražite ograničenje
-ako Škola više ne treba osobne podatke, te ih želi izbrisati, ali ih vi zatražite radi
postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
-ako uložite prigovor na obradu osobnih podataka
-Ukoliko želite ostvariti neko od gore navedenih prava to možete učiniti slanjem
zahtjeva za ostvarivanje prava koji se dostavlja školi. Na službenoj web stranici objavit
ćemo obrazac za ostvarivanje prava kako bi vam olakšali slanje zahtjeva.
Škola će pisanim putem odgovoriti na razumljive i potpune zahtjeve najkasnije u roku od
30 dana od primitka zahtjeva. Ukoliko je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv od vas ćemo
zatražiti dodatne informacije, te ćemo u slučaju odbijanja zahtjeva to obrazložiti
pisanim putem. Po neutemeljenim i pretjeranim zahtjevima nećemo postupati, a o
razlozima ćemo vas obavijestiti pisanim putem.
pravo na podnošenje zahtjeva za utvrđivanje povrede prava
Ukoliko smatrate da vam je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Zakonom o provedbi
opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka
možete Agenciji za zaštitu osobnih podataka podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede
prava.
AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP)

Fra Grge Martića 14
HR – 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 4609 000
Fax: +385 1 4609 099
e-mail:  azop@azop.hr

Izvori podataka

Škola osobne podatke prikuplja izravno od ispitanika , odnosno njihovih zakonskih
zastupnika , javnih registara te od trećih osoba (npr. druge škole, ureda državne uprave
itd.).

Sigurnost obrade osobnih podataka
Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo na način kojim se omogućava učinkovita
primjena načela zaštite osobnih podataka, smanjenje količine podataka, smanjenje
opsega obrade, ograničenje razdoblja pohrane i dostupnosti osobnih podataka.
Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili
slučajno ili nezakonito uništenje, gubitak, izmjenu, neovlašteno korištenje, otkrivanje,
uvid ili pristup osobnim podatcima. Osobito se osigurava odgovarajuća sigurnost i
povjerljivost u obradi osobnih podataka. Osobe koje obrađuju osobne podatke u
računalu imaju lozinku za ulaz, osobni podaci u papirnatom obliku čuvaju se u
zatvorenim ormarima pod ključem koji se nalazi kod ovlaštene osobe. Osigurana je
sigurnosna kopija osobnih podataka te je ista pohranjena u ormarić pod ključem koji se
nalazi kod ovlaštene osobe. Svi zaposlenici škole obvezuju se na čuvanje osobnih
podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti. Ravnatelj škole, kao i svi zaposlenici
dužni su čuvati sve osobne i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih
dužnosti. Navedena obveza traje i nakon prestanka obnašanja dužnosti ravnatelja,
odnosno prestanka radnog odnosa zaposlenika.

Službenik za zaštitu podataka
Ukoliko imate neka dodatna pitanja ili nedoumice o tome kako se postupa s vašim
osobnim podacima i kako ih se upotrebljava ili bi htjeli ostvariti prethodno navedena
prava, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka putem email adrese:
savjetovanje@administrator-savjetnik.hr
Izmjene i dopune politike privatnosti
Zadržavamo pravo ovu našu Politiku privatnosti povremeno prilagođavati i
unaprjeđivati, prije svega u svrhu poštivanja zakonskih promjena, odnosno, promjena u
svrhama i načinima obrade. Međutim, vaša prava koja proizlaze iz ove Politike
privatnosti ili iz odgovarajućih zakonskih propisa nećemo ograničavati. Ukoliko dođe do
promjene Politike o tome ćemo vas pravovremeno obavijestiti.

 

Procedura zaprimanja i obrade zahtjeva ispitanika

Obrazac zahtjeva ispitanika 

Politika privatnosti 

Pravilnik-o-korištenju-sustava-videonadzora-CENTAR-ZA-AUTIZAM-SPLIT 

Pravilnik-o-obradi-i-zaštiti-osobnih-podataka 

Procedura postupanja u slučaju povrede osobnih podataka